Dla Rodzica


"NTEGRACJA, NIE SEGREGACJA"
- WSPIERANIE UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH


Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla uczniów kl.I-VI ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych oraz dla uczniów/ uczennic z dysleksją. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, pedagog szkolny, pedagodzy specjalni, terapeuci, rehabilitanci, logopeda, psycholog. Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.

1. Zajęcia rewalidacyjne
• Opis zajęć: zajęcia przeznaczone dla uczniów/uczennic z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Usprawniające zaburzone funkcje, ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne funkcji zaburzonych w koordynacji z funkcjami lepiej opanowanymi zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
• Uczestnicy: uczniowie/uczennice kl.I-VI.
• Ilość godzin: 280 h.
• Prowadzący: pedagog specjalny.

2. Zajęcia psychologiczne
• Opis zajęć: terapia indywidualna i grupowa. Zajęcia będą służyły stymulacji rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego uczniów/uczennic z wykorzystaniem metod aktywnych, gier edukacyjnych i innych pomocy.
• Uczestnicy: uczniowie/uczennice kl.I-VI
• Ilość godzin: 100 h
• Prowadzący: psycholog

3. Zajęcia rehabilitacyjne
• Opis zajęć: zajęcia indywidualnie w sali gimnastyki korekcyjnej, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji.
• Uczestnicy: uczniowie/uczennice kl.I-VI
• Ilość godzin: 384 h
• Prowadzący: rehabilitant

4. Zajęcia logopedyczne
• Opis zajęć: terapia indywidualna, której celem jest rozwijanie kompetencji językowych, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz nauka budowania dłuższych wypowiedzi słownych. W czasie zajęć wykorzystywane są środki multimedialne oraz ciekawe pomoce dydaktyczne,
• Uczestnicy: uczniowie/uczennice kl.I-VI
• Ilość godzin: 280 h
• Prowadzący: logopeda

5. Wspomaganie ucznia niepełnosprawnego na lekcji
• Opis zajęć: specjalistyczna pomoc w dostosowaniu treści edukacyjnych, środków dydaktycznych sprawdzianów, do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia.
• Uczestnicy: uczniowie/uczennice kl.I-VI
• Ilość godzin: 2240 h
• Prowadzący: pedagog specjalny

6. Terapia zajęciowa
• Opis zajęć: „Terapia przez zabawę” ma charakter warsztatowy i służy korygowaniu i doskonaleniu umiejętności interpersonalnych. Głównym celem zajęć jest podwyższenie kompetencji społecznych, samooceny i nabycie umiejętności bycia w grupie.
• Uczestnicy: uczniowie/uczennice klas integracyjnych I-VI,
• Ilość godzin: 480 h
• Prowadzący: terapeuta-pedagog specjalny, psycholog, pedagog szkolny

7. Pomoc techniczna dla ucznia
• Opis zajęć: pomoc dla ucznia niepełnosprawnego fizycznie, stanowiąca wsparcie w jego samoobsłudze. Opieka na przerwach, doraźnie na lekcjach, podczas wyjść i wyjazdów poza teren szkoły.
• Uczestnicy: uczniowie/uczennice kl.I-VI
• Ilość godzin: 520 h
• Prowadzący: pedagog

8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dyslektyków
• Opis zajęć: zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój umysłowy, psychiczny i społeczny dzieci dyslektycznych, z uwzględnieniem mocnych stron w rozwoju dziecka.
• Uczestnicy: uczniowie/uczennice kl.I-VI
• Ilość godzin: 484 h
• Prowadzący: pedagog-terapeuta, nauczyciele: języka polskiego, matematyki i edukacji wczesnoszkolnej

9. Powołanie opiekuna rodzinnego
• Opis zajęć: pomoc specjalistyczna rodzinom. Funkcja ta ma na celu wsparcie dla wybranych rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i społecznej. Do zadań opiekuna społecznego należy pomoc rodzinie i współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.
• Uczestnicy: rodziny potrzebujące wsparcia
• Ilość godzin: 400 h
• Prowadzący: pedagog szkolny, psycholog.
Wygenerowano w sekund: 0.04
425,704 unikalnych wizyt