Regulamin

KomPAS
Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

"KomPAS"- Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy "Szkoły na Ostrogu" – projekt ukierunkowany na wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z trudnościami w nauce i zachowaniu Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu.

Rozdział I Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "KomPAS" - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu” – zwanym dalej „projektem”, realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu zwaną dalej „projektodawcą” lub Szkołą na Ostrogu. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2010 r. do 31 lipca 2012 r. Projekt będzie realizowany w siedzibie projektodawcy. Uczestnikami jest 167 uczniów Szkoły na Ostrogu. Ogólny nadzór nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji oraz organizacji zajęć i działań projektowych należy do kompetencji Koordynatora Projektu/dyrektora szkoły. Sprawy nieobjęte regulaminem powinny być zgłaszane do Koordynatora Projektu.

Rozdział II Cele i zakres realizacji projektu

Celem ogólnym projektu jest wsparcie procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów z niepełnosprawnościami oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami w nauce.
Cele szczegółowe projektu:
• Zapobieganie zjawisku wewnętrznej segregacji i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych przez wieloaspektowe długofalowe wsparcie uczniów z niepełno sprawnościami.
• Promowanie postaw odpowiedzialności, solidarności i tolerancji wobec innych.
• Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez likwidacje barier geograficznych finansowych w dostępie do dóbr kultury i technologii ICT, promocję istniejącego dziedzictwa kulturowego i tradycji, historii, osiągnięć kulturalnych.
• Likwidacja różnic wiedzy i umiejętności uczniów poprzez udział w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych łączących technologię ICT, wiedzę matematyczną, naukowo-techniczną, polonistyczną i ekspresję kulturalną.
• Zapobieganie przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty poprzez doradztwo i organizację kompleksowej opieki pedagogiczno- psychologicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami lub zagrożonym patologią oraz ich rodzinom.

Rozdział III Zasady rekrutacji uczestników projektu

Beneficjenci to uczniowie Szkoły na Ostrogu i ich rodziny.
I. Kryteria rekrutacji uczniów
Projektem zostanie objętych minimum 167 uczniów Szkoły na Ostrogu.
Wsparcie, w ramach projektu, zostanie udzielone:
• Min. 96 uczniom klas integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.
• Min. 55 uczniom z trudnościami w nauce
• Min. 16 uczniom dyslektycznym i grupy ryzyka dysleksji rozwojowej
W przypadku, gdy liczba uczniów zgłoszonych do projektu/zajęć przekroczy limit miejsc w danym projekcie/zajęciach, uczniowie powyżej przyjętego limitu będą stanowili listę rezerwową. Rekrutacja do projektu KomPAS odbywać się będzie dwukrotnie: w okresie od listopada do 22 grudnia 2010 r. dla wszystkich beneficjentów oraz powtórnie, we wrześniu 2011 r. rekrutacja do poszczególnych projektów/zająć będzie odbywała się zgodnie z harmonogramem tych projektów/zajęć. Kryterium naboru ucznia do projektu będą indywidualne zgłoszenia uczniów do projektu oraz stosowna dokumentacja, tj: deklaracja uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie, zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o kształceniu specjalnym w klasie integracyjnej, opinia o dysleksji, a także wykazy OPS, wywiady środowiskowe pedagoga szkolnego, analiza sytuacji rodzinnej dokonanej przez pedagoga szkolnego, ilości uwag negatywnych w dzienniczku uwag, niskie wyniki w nauce. Rekrutujący zadbają o spełnienie kryterium równego udziału w projekcie dziewcząt i chłopców. Za proces rekrutacji odpowiada dyrektor szkoły/koordynator projektu, a dalej nauczyciele realizujący poszczególne zadania w każdej z części projektu i na poszczególnych jego etapach. Po dokonaniu rekrutacji, z przedstawicielem ustawowym ucznia (rodzic lub opiekun prawny), podpisana zostanie deklaracja uczestnictwa w projekcie, zawierająca oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach POKL. Przedstawiciel ustawowy ponosi prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z deklaracji uczestnictwa. Odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego deklaracji uczestnictwa w projekcie będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału ucznia w projekcie. Po zakończeniu rekrutacji nauczyciele w ustalonym terminie, tj. do dwóch tygodni, składają do biura projektu listy uczestników wraz z wymaganą dokumentacją (deklaracja uczestnictwa w projekcie, wypełniony kwestionariusz osobowy uczestnika.
Uczeń będzie mógł uczestniczyć maksymalnie w trzech działaniach/zadaniach oferowanych w projekcie. Siedmiu uczniów będzie mogło uczestniczyć w więcej niż trzech działaniach/zadaniach projektu.

II. Kryteria rekrutacji rodzin uczniów
Projektem zostanie objętych minimum 5 rodzin uczniów Szkoły na Ostrogu. Wsparcie dotyczy rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności i niedostosowania. Kryterium wyboru rodzin objętych wsparciem będzie wywiad środowiskowy, opinia pedagoga szkolnego i opiekuna rodzinnego oraz opinia OPS. Nabór będzie się odbywał w trakcie realizacji projektu, wg potrzeb, a w szczególności od listopada 2010 r. do stycznia 2012 r.
Za wybór rodzin odpowiada opiekun rodzinny. Po zakończeniu wyboru rodziny kwalifikującej się do wsparcia, opiekun rodzinny przekazuje do biura projektu dane rodziny wraz z wymaganą dokumentacją, tj. deklaracją uczestnictwa w projekcie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

III. Kryteria wyboru nauczycieli
Posiadanie udokumentowanych kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć terapeutycznych lub zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Złożenie przez nauczyciela wymaganej dokumentacji: cv, deklaracji uczestnictwa w projekcie, wypełnionego formularza osobowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach POKL. Kadrę nauczycielską w projekcie stanowią nauczyciele uczący w Szkole na Ostrogu oraz inni posiadający wymagane kwalifikacje. Wyboru nauczycieli dokonuje dyrektor szkoły na podstawie indywidualnej oceny wyników pracy dydaktycznej nauczyciela/pedagoga/terapeuty, przedstawionego cv i analizy przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej. Preferowani będą nauczyciele/pedagodzy/terapeuci wykazujący najlepsze wyniki w pracy. Po zakończeniu wyboru kadry nauczycielskiej realizującej zajęcia, dyrektor przekazuje do biura projektu wykaz nauczycieli wraz z wymaganą dokumentacją nauczyciela tj. deklarację uczestnictwa w projekcie, formularz osobowy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz inne stosowne dokumenty.

Rozdział IV Opis i organizacja zajęć objętych projektem

I. Opis ogólny działań projektowych
W okresie od 1.01.2011 r. do 31.05.2012 r., w terminach zgodnych z kalendarzem szkolnym, zrealizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne, interdyscyplinarne, dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne.
Projekt przewiduje realizację dwóch odrębnych obszarach:
1. Wspieranie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych pt:
„Integracja, nie segregacja”
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijanie zainteresowań uczniów, pt: „Kompas”
Działanie pt: „Integracja, nie segregacja” przewiduje 280 h zajęć rewalidacyjnych, którymi zostanie objętych min. 17 uczniów, 100 h zajęć psychologicznych dla min.12 uczniów, 384 h zajęć z rehabilitacji dla min.8 uczniów, 280 h zajęć z logopedii dla min. 9 uczniów. Zostanie zorganizowanych 2240 h wsparcia pedagoga specjalnego na lekcji dla min. 15 uczniów z orzeczeniami, 480 h terapii zajęciowej dla min. 96 uczniów, 120 h gier i zabaw interakcyjnych dla min.72 uczniów, 484 h zajęć z dysleksji dla uczniów z orzeczeniami, oraz 520 h pomocy technicznej i opieki dla min. 5 uczniów z orzeczeniami. Zajęcia zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia, których program zostanie uzgodniony w zespole konsultacyjnym. W skład zespołu konsultacyjnego wchodzą: pedagog szkolny, psycholog, rehabilitant, pedagog specjalny oraz rodzic ucznia objętego wsparciem.
O zakresie kompleksowej opieki przyznanej uczniowi decydował będzie zespół konsultacyjny. Przewiduje się zajęcia indywidualne i grupowe. Liczebność grup w ramach zajęć specjalistycznych jest określona rozporządzeniem i wynosi od 2 do 12 osób. Działanie pt: „Kompas” przewiduje realizację 10 projektów autorskich w formie zajęć pozalekcyjnych. Opis tematyki projektów znajdować się będzie na stronie internetowej projektu KomPAS oraz w materiałach promocyjnych. Zajęcia będą odbywały się w grupach międzyoddziałowych organizowanych wg kryterium rekrutacji ucznia. Liczebność grupy w ramach zajęć pozalekcyjnych nie powinna być mniejsza niż 10 i większa niż 30 osób. Uczestnicy projektu otrzymają materiały piśmiennicze i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji danego projektu. Uczestnicy projektów, zgodnie z ich celami i założeniami będą nieodpłatnie uczestniczyć w wycieczkach oraz innych imprezach kulturalnych.

II. Uczestnictwo ucznia w zajęciach
Uczeń zobowiązany jest do udziału we wszystkich zajęciach w czasie trwania projektu, do których zgłosił chęć udziału i został przyjęty. Obecność ucznia sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela. Dopuszczalna ilość nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% liczby godzin lekcyjnych przewidzianych dla każdego ucznia w danej grupie. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności przez ucznia, jest on skreślany z listy zajęć i traci on status uczestnika projektu. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej. W takim przypadku jest on zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie od stosownej instytucji (np. zwolnienie lekarskie). W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w zajęciach z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestników (np. nieobecność w 10% na zajęciach) projektodawca może żądać od ucznia zwrotu kosztów przypadających na jednego uczestnika w projekcie. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach ma on obowiązek zwrócić materiały dydaktyczne. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu. Uczniowie/rodzice wypełniają ankiety ewaluacyjne na początku i końcu każdego roku szkolnego lub na początku i końcu każdego etapu projektu. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji dotyczących rezultatów ich uczestnictwa w projekcie oraz mających na celu monitoring ich udziału w projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu. Za wymienione obowiązki ciążące na uczniu pełną odpowiedzialność ponosi jego przedstawiciel ustawowy.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie (aktywny udziału, wykonanie produktów projektu, współpraca w grupie, bezpłatny udział w wycieczce) ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia/projekt.

III. Realizacja zajęć przez nauczyciela
Nauczyciel realizujący zajęcia (zajęcia pozalekcyjne lub specjalistyczne) w ramach projektu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości określonej w budżecie projektu. Rozliczenie za zrealizowane zajęcia prowadzone jest w oparciu o sporządzoną dokumentację zajęciową, na którą składa się lista obecności uczniów i dziennik zajęć. Do zadań nauczyciela realizującego zajęcia w ramach projektu należy: realizacja zajęć zgodna z harmonogramem opracowanym w ramach projektu, prowadzenie dziennika zajęć i list obecności uczniów, sporządzanie raportów miesięcznych dotyczących ilości zrealizowanych godzin zajęć i liczby uczniów uczestniczących w zajęciach oraz merytorycznych sprawozdań kwartalnych, współpraca z koordynatorem projektu i biurem projektu, poddawanie się ocenie specjalistów ds. ewaluacji i monitoringu oraz realizowanie zaleceń w zakresie poprawy jakości nauczania. Nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu przedstawia koordynatorowi/dyrektorowi szkoły swój plan realizacji projektu/zadania oraz otrzymuje materiały potrzebne do jego realizacji. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w ramach projektu udzielone zostanie wsparcie w postaci szkolenia z zakresu równości szans. Każdy nauczyciel odbędzie 5 godzinne takie szkolenie.

Rozdział V Monitoring i ewaluacja projektu

Monitoring i ewaluacja projektu prowadzone będą w trakcie całego okresu trwania projektu. Monitoring i ewaluacja będą polegały na zbieraniu, analizowaniu i interpretowaniu ilościowych i jakościowych danych celem zapewnienia zgodności realizacji projektu z zakładanymi rezultatami oraz sprawdzenia skuteczności podjętych działań. W ramach ewaluacji uczestnicy projektu (uczniowie, nauczyciele i rodzice) poddani zostaną badaniu ankietowemu mierzącym oczekiwania wobec projektu, posiadany poziom wiedzy i umiejętności oraz bieżącą ocenę realizacji projektu. Nauczyciele prowadzący zajęcia prowadzą bieżący monitoring osiągnięć uczniów na zajęciach (miesięczne arkusze obserwacji ucznia, test wiedzy, cykliczne arkusze ewaluacyjne, testy sprawdzające bieżące opanowanie wiedzy, testy diagnostyczne sprawdzające kompleksowe opanowanie materiału). Monitorowanie realizowanych zajęć odbywać się będzie poprzez: kontrolę frekwencji na zajęciach, obserwacje i rozmowy z uczestnikami, bieżące obserwacje i hospitacje zajęć, analiza wyników nauczania i przyrostu wiedzy ucznia, analiza dokumentacji szkolnej. Specjaliści ds. ewaluacji i monitoringu stale monitorują frekwencję uczestników poszczególnych zajęć i konsultują przyczyny nieobecności uczniów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia. W przypadku, gdy uczeń przekroczy dopuszczalne 10% nieobecności specjalista niezwłocznie powiadamia o tym koordynatora projektu. Okresowe hospitacje zajęć, w razie potrzeby, prowadzone są przez dyrektora szkoły. Specjaliści ds. monitoringu i ewaluacji raz w miesiącu przesyłają zbiorczą informację z liczby realizowanych godzin zajęć pozalekcyjnych, a raz na kwartał sprawozdanie merytoryczne. Dane z monitoringu i ewaluacji będą na bieżąco wprowadzane do elektronicznej bazy danych, przetwarzane i prezentowane w sprawozdaniach okresowych, rocznych i końcowych oraz na stronie internetowej projektu.

Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2010 r. i może ulec zmianie. Zmiana regulaminu odbywa się poprzez publikację na stronie internetowej projektu lub projektodawcy: http://www.sp1.raciborz.com.pl/kompas. Projektodawca zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieobjętych regulaminem oraz w sytuacjach spornych.
Wygenerowano w sekund: 0.04
425,686 unikalnych wizyt